Föreningens uppdrag

Föreningens ansvar och uppdrag

Vägar och gemensam parkering

Föreningen ansvarar för löpande underhåll och plogning av vägar och gemensam parkering


Om man som fastighetsägare åsamkar skada på väg vid tex tunga transporter ska detta meddelas till styrelsen.


Har man synpunkter på vägen kontakta gärna vår vägfogde som är behjälplig med att besvara frågor.

Miljöstation

Föreningen har på uppdrag av medlemmar via årsstämma fått ansvaret att tillhandhålla gemensam hanteirng av hushålls- och matsopor.


Utöver detta har årsstämman tagit beslut att möjliggöra för bättre sopsortering genom att tillhandahålla insamling av glas, returburkar och PET. 


All pant går oavkortat till Lofsdalsspår, där hanteringen sker via PantaMera.
Gemensamma grönytor inom området

Förening har i uppdrag av markägaren att hålla undan sly från området. Diken och vägtrummor ska också hållas rena så att vatten rinner undan. 


Finns önskemål om att ta ner träd, måste tillstånd ges av styrelsen. Nedtagna träd tillfaller markägaren och ska lämnas på avtalad plats.


Inom området har föreningen också byggt en gemensam grillkåta för gemensamt bruk.

Debiteringslängd

Som förening är styrelsen ansvarig för att hålla uppdaterad debiteringslängd.

Längden ska innehålla fastighetsbeteckning, ägare och andelstal. Debiteringslängden finns alltid tillgänglig vid årsstämman i ett utskrivet exemplar och lagras i pdf-format på styrelsens lagringplats.


För att styrelsen ska kunna hålla debiteringslängden uppdaterad ställer det krav på oss som medlemmar. Vi behöver informera styrelsen om:

  • Ägarbyte
  • Godkänt startbesked i samband med byggstart
  • Kontaktuppgifter

Fakturering av medlemsavgift och sophantering

Utifrån andelstal i debiteringslängden beräknas medlemsavgift och sopavgift. Nivåerna beslutas på årsstämma. När en fastighet byter andelstal från obebygd till bebygd, upptaxeras man som medlem.


Via vårt faktureringssystem kan föreningen erbjuder tre sätt att ta emot faktura via:

  • Kivra
  • Mejl
  • Post


Vi använder i första hand Kivra, i andra hand mejl, så meddela kassören om ni vill ha mejl istället för Kivra. Säg också till om ni föredrar faktura via post.


Information som lagras i faktureringssystemet är namn, adress, mejladress, personnummer och information om vilken/vilka fastigheter faktureringen avser

Kommunikation

Styrelsen kommunicerar via BOAPPA och via mejl till oss medlemmar.


Vi håller därför ett register i excel med mejladresser som vi som medlemmar uppgett för att kunna ta del av information. I excel håller vi uppgifterna om fastighetsbeteckning, gatuadress, ägare, ägarandel, hemadress, mejladress och telefonnummer. Denna excelfil lagras på styrelsens gemensamma lagringsplats och delas endast av styrelsen. Som medlem kan vi välja en eller flera mejladresser för att ta emot information från styrelsen. Glöm inte att meddela om förändringar sker.


Dessutom finns en mejlgrupp i outlook för att enkelt förmedla information till alla medlemmar från styrelsen.


Styrelsen förmedlar inte ut ägaruppgifter till andra, mer än till plogentreprenör.


Vi har olika kommunikationskanaler beroende på typ av information. Här på hemsidan är det mest statisk information, men med möjlighet att publicera viktiga nyheter. 


Nytt för 2023 är att vi inför en app för kommunikation inom syterlsen och till medlemmar. Där finns också möjlighet att kommunicera med grannar och skapa egna grupper. Över tid kommer vi övergå till att alltid kommunicera allt via BOAPPA. Har du inte anmält dig ännu? Kontakta styrelsen så skickar vi ut en ny inbjudan.


Löpande information om aktivteter som händer, kallelser till årsstämma osv mejlas alltid ut till alla medlemmar.


GDPR

Som förening behöver vi lagra information om våra medlemmar för tre ändamål:

I samband med att styrelsen får meddelande om ägarbyte från er som medlemmar, eller er mäklare, begär vi in ett godkännande att lagra mejladresser för kommunikation från styrelsen.


Styrelsen förmedlar inte information om oss som medlemmar till andra aktörer eller inom föreningen.

Mitt ansvar som medlem i föreningen

Som medlem i föreningen ansvarar jag för information om

  • min fastighet
  • kontaktuppgifter
  • ägandeförhållande
  • mottagare av faktura

Jag ansvarar också för att tydligt märka upp mitt hus med gatunummer för stöd för brandförsvaret och att själv ordna plogning för min uppfart utifrån önskemål och behov.