Vad mer gör föreningen?

Sopor

Värna vår fjällmiljö genom att aldrig ställa sopor utanför behållarna.


Minska miljöpåverkan genom att källsortera, det bidrar även till lägre sopkostnader.


Genom att samla in glas, burkar och PET-flaskor, samlar vi in pengar till Lofsdalsspår via PantMera. Vi är därmed en av de största sponsorerna.


Hur hanteras sopor i Lofsdalen?

Varför har vi gemensam sophantering? Genom att ta över del av administrationen från kommunen och införa gemensam sophantering sänker vi den fasta kostnaden per fastighetsägare. Behållare för hushållssopor töms enligt fast schema från kommunen, men meddela gärna om någon behållare börjar bli full så säkerställer vi att ny behåller låses upp. Att vi låser behållare (under lågsäsong) är för att hålla nere tömningskostnaderna. Om behållare för glas, burk och PET börjar bli fulla så får ni gärna meddela styrelsen, eftersom dessa tömns på uppdrag från föreningen.


Föreningen har tagit ett aktivit val att minska miljöpåverkan. Det är bara tillåtet att slänga hushållssopor i våra sopbehållar. Från 2023 kommer vi att kunna källsortera matsopor från övriga hushållssopor i separat behållare. Håll ögna öppna när mer information kommer som start.


Vi tillhandhåller möjlighet att källsortera glas, burk och PET vid vår egna miljöstation.Övrig källsortering av plast, papper, kartong och batterier kan återvinnas bakom ICA nere i byn.


Övriga sopor lämnas på någon av Härjedalens återvinningscentraler. Se mer information på kommunens hemsida. En del av vår årsavgift för sopor täcker kostnaden för att ha tillgång till återvinningscentralen. Det är därför vi tar ut medlemsavigft för sopor i och med att kommunen godkänner startbesked för bygge.

Vägar

Inom vårt område gäller maxhastighet 30 kr/h samt parkeringsförbud på vägar och i vändplaner.

Många nyttjar vägarna på flera sätt

Inom vårt område tillåter vi en maxhastighet på 30 kr/h. Detta gäller alla fordon, även skotrar.


Vi har också valt att införa parkeringsförbud på vägarna och vändplaner, eftersom det försvårar för plogningen och minskar sikten. 


Många vill kunna promenera, cykla och åka skidor i området. Därför är det viktigt att dessa regler följs av alla.

Städdag

En gång om året genomför vi en gemensam städdag för att underhålla av våra gemensamma grönområden i området.

På städdagen har vi möjlighet att umgås och lära känna varandra

En gång per år kallar styrelsen till gemensam städdag för att rensa diken längs vägarna, samla in skräp och ta ner sly. 


I samband med detta gör vi också en översyn av skoterleder och utför mindre uppdrag, som beslutats på årsstämman. Som exempel har vi byggt vår gemensamma grillkåta, ställning för postlådor och satt upp vägskyltar. 


För de som deltar ersätts man med en reduktion på nästkommande årsfaktura.


Vi avslutar alltid med gemensam korvgrillning.

Grillkåtan är gemensam och alla har rätt att nyttja den. Vi lämnar den i det skick som vi vill se den när vi kommer dit nästa gång. Ingen kommer att städa efter just dig.

Grillkåtan

Skoterleder

Vi har uppmäkta skoterleder i området för att ta oss till Lofsdalens skoterledssystem.

För att minska trafiken av skotrar på vägar och fritt i terrängen har vi uppmärkta skoterleder

I och med införandet av strängare skoterrestriktioner i Härjedalen beslutade årstämman att vi i vår förening märka upp var man ska köra till och från fastigheterna till Lofsdalens skoterledssystem.


Vi har en skotergrupp som ansvarar för se över och identifirera behov av nya dragningar eller röjning av befintliga i samband med städdag. Dessa leder prepareras inte och är inte officiellt utmärkta, utan bara till för oss som bor i området för att enklare ta oss till de gemensamma lederna.


På vissa ställen är skoterlederna dragna parallellt med skidleden från backen. Var uppmärksam att ni inte kommer in i skidleden med skotern, eller korsar skidleden på andra ställen än där det är uppmärkt. Flera ställen längs skidleden ner från backen har skymd sikt och är bitvis branta.